<  1    2    3    4    5    6  >

Az 1953 nyarától módosított első ötéves terv, a beruházások erőteljes csökkenése a város és a lakók gondjai felé irányította a figyelmet. Megkezdődött a belterület rendezése, zöldterületeket alakítottak ki, parkosítottak, fákat és virágokat telepítettek.

1956 tavaszáig a belterületi parkok területe meghaladta a 241 ezer négyzetmétert, elültettek több mint 7700 fát, a vasmű és a város között kijelölt erdőterületen pedig 48 ezer erdei suhángot. Virágokkal, s több esetben nem a tájhoz, a kontinentális éghajlati viszonyokhoz illő évelőkkel, örökzöldekkel láttak el 1200 négyzetmétert.

Öntözökocsi, hirdetőoszlop

A társadalmimunka-akciók népszerűsége tovább növekedett. A Vasmű dolgozói például elhatározták, hogy az üzemekben tisztasági őrjáratokat szerveznek, míg mások patronálást vállaltak a játszóterek felett, ahova játékokat készítettek, és vállalták ezek karbantartását is. A lakóbizottságok a lépcsőházak meszelését és csinosítását vállalták. Július 23-án megérkezett a tanácsháza elé az első 7500 literes modern öntözőkocsi, ami új színfoltja lett a városnak. Már a ráfestett jelmondat is jól illett terveinkhez: "Dolgozzunk a virágos és tiszta városért!" Manapság talán mosolyognivaló egy öntözőkocsi beszerzése feletti öröm, de az akkori körülmények között ezt nagy előrehaladásnak véltük, mint ahogy a seprőgép és a hómaró gép beszerzése is az eredmények listáján szerepelt.
Ilyen öröm volt, amikor városunkat elláttuk új, modern hirdetőoszlopokkal, mert ez is a városiasodáshoz tartozott.

Ebben az időben kezdtük meg a Dózsa György úton három új munkásszálló építését a város építői és a tanácsi vállalatok dolgozói számára. Az épületek viszonylag gyorsan el is készültek. A háromból kettő jelenleg a mai Műszaki Főiskola kollégiuma.

Az 1954-től minden esztendőben meghirdetett „Szépítsük városunkat" mozgalom keretében tereprendezési munkákra is sor került, a legtöbb gondot a kiültetett virágok és a füvesített parkok védelme jelentette. 1954-től - változó létszámmal - 4-6 főt alkalmazott a kertészeti vállalat a parkok és játszóterek felügyeletére.

Az iskola előtti nagy téren parkot és játszóteret alakítottak ki hintákkal, homokozóval, sekély vizű medencével és nyújtóval. Később ezt a lakók gyakorlatiasan porolókénthasználták.

Jelentősen hozzájárult a város külső képének megváltozásához, hogy megkezdődött a vakolatlan lakóépületek, intézmények és szálláshelyek külső, bevakolása. Ugyanakkor a Technikum városrész épületei és az úgynevezett L épületek továbbra is vigasztalan képet, súlyos kivitelezési hibákat mutattak. Az elmondottak jellemezték a barakktáborokat is. A város központjától mintegy 2 kilométernyi távolságra a sztálinvárosi megkerülő út egyik oldalán, a tűzoltólaktanyával szemközti területen helyezkedett el a Radari és az Ezres barakktábor. A két táborban 87 épületet emeltek, ezekben összesen 330 helyiséget alakítottak ki.
1956 tavaszán 871 egyedülálló, 143 családos dolgozó, összesen 1135 fő élt a területen. A szociális helyzetükről készült felmérés főbb megállapításai a következők: "A barakkok lakói igen rossz körülmények között élnek. Általában rongyos, mezítlábas gyerekeket lehet látni; akik az utcákon és a barakkok előtt játszadoznak... A barakkokban lakó dolgozók nagy részének igen minimális igényeik vannak, úgyszólván örülnek, hogy tető van a fejük felett, és maguk sem törődnek körülményeik javításával. Itt húzódnak meg azok az elemek is, amelyek sehol sem dolgoznak, alkalmi munkával szerzik be minimális szükségleteiket, és sok esetben megkárosítják lakótársaikat, vagy a közös tulajdont... Természetesen a barakktáborokban vannak olyan lakók is, akik az ottani körülményekhez képest rendben és tisztán tartják lakásaikat és becsületesen élnek."

A városban feltűnően sok játszótér létesült - az "ifjúság városában" különös gondot fordítottak a fiatalok, a kisgyermekesek itt tartására. A képeslap az Ady Endre utcai házsor mögötti játszótérről készült: a helyszín azonosítását nehezíti, hogy a házak lépcsőház feletti, timpanon-szerű oromdíszeit mára elbontották.

Hasonló volt a helyzet a Délivárosi barakktáborban, ahol 94 lakóbarakkot és 3 középületet alakítottak ki, a lakás és szállás céljaira használt helyiségek száma meghaladta a 700-at. Az egyes épületeket 50-60 személy befogadására tervezték. 1955-től egy 2 tantermes iskola működött a táborban, az alsó tagozatosok oktatását ellátó intézményt mintegy 80 tanköteles látogatta. A Délivárosi barakkokban 2168 egyedülálló, 626 családos dolgozó, összesen 3107 fő lakott. Kulturális igényeiket az építők üzemeltette - Ady Endréről elnevezett - kultúrház elégítette ki. A Radari barakktáborban a Petőfi kultúrház működött, a felmérést végzők szerint botrányos körülmények között.
A tárgyalt időszakban megbízhatónak mondható statisztikai adatok vonatkoznak Sztálinváros népességére. 1954-ben 27 772, 1956-ban 28 434 fő élt a városban. A belterületen (lakásokban és szálláshelyeken) élők számát 23 800 főre becsüljük, míg a barakktáborokban élőké 4200 körül változott. Megfelelő és elfogadható lakáskörülmények között élt a városlakók 85%-a.

Az 1950-es évek közepére szervezetté vált a tömegközlekedés a városban. A személyforgalmat a 19. sz. Autóközlekedési Vállalat (AKÖV) bonyolította 21 db Ikarusz típusú autóbusszal, amelyek közül 4-et pótkocsival láttak el. Az autóbuszok zömét azonban a Csepel gyártmányú bódés gépkocsik, az úgynevezett fakaruszok alkották. Ezekből 50 közlekedett a város utcáin. Az autóbuszforgalom méreteire jellemző, hogy egyetlen munkanapon 24 000 utas szállítását kellett megoldani. A vállalat taxirészleget is üzemletett, 6 Opel és 4 Skoda gyártmányú személygépkocsi teljesítette a különleges igényeket. 1956 szeptemberében kezdődött meg az Opel gyártmányú gépkocsik cseréje, a vállalat az elhasználódott közlekedési eszközöket Wartburg típusú személygépkocsikkal váltotta fel.

1958-ban kezdődött lényeges változás a közlekedésben, amikor országosan, így nálunk is elkezdték a "fakaruszokat" kicserélni rendes autóbuszokra. Ezek után már megengedhetetlen volt, hogy a dolgozók olajos, piszkos ruhában szállja-nak fel az új és szép járművekre. Számosan ugyanis abban a ruhában szálltak buszra, amiben a csatornában vagy máshol abbahagyták a munkát. A többi utas, mindazok, akik lecserélték a munkaruhát és rendes ruhában utaztak, kifogásolták ezt a magatartást. A nemkívánatos jelenséget az autóbuszokban kifüggesztett és a sajtóban közölt felhívással gondoltuk megszüntetni. Ez azonban kevésnek bizonyult. Sokat beszéltünk erről a témáról munkás- és lakógyűléseken, de még így is sok időbe tellett, mire eredményt tudtunk elérni.

 
Új csuklós autóbusz próbaútja

Két szervezeti egységre tagolódott a vasúti forgalom, nevezetesen a 366 dolgozót foglalkoztató MÁV-ra és a 637 főt alkalmazó VAS-MÁV-ra. A személy- és teherforgalom méreteire utaló adat, hogy a sztálinvárosi vasútállomás több mint 28 ezer, a VAS-MÁV pedig több mint 49 ezer vasúti kocsi forgalmát biztosította.

Az ötvenes években két hajóállomás is működött. A Budapest-Mohács járat a Szalki-szigetnél kötött ki, a munkásokat hozó-vivő Sztálinváros-dunavecse-Apostag útvonalon közlekedő kishajók a Radar alatti ideiglenes állomáson. Ebben az időben itt kelt át a Dunán a komp is. Az 1964. évi nagy partomlás azonban épületesől, lépcsőstől, mindenestől elsodorta ezt a kikötőt. A Szalki-szigetnél lévő kikötőben sajnos ma már nem kötnek ki menetrendszerűen hajók, a kihasználatlanság miatt megszüntették a járatokat. Tőle kicsit délebbre jár a komp.

Az 1950-es évek közepén átalakulóban volt a város külső képe, jóllehet több ellentmondás - elsősorban a barakktáborok - továbbra is az építés kezdeti időszakát idézték.

1952 februárjában facsemete-erdő telepítése mellett sor került tíz-tizenkét éves fák ültetésére is. Áprilisban elkészült a végleges postaépület.

Kialakultak és több szempontból megszilárdultak a kulturális, oktatási intézmények. Jelentősen módosult a szociális ellátás és ideiglenes elhelyezése ellenére stabilizálódott a kórház gyógyító munkája, a lakosság egészségügyi ellátásában is előrelépés volt tapasztalható.
Az újonnan megalakult városi tanács, valamint egészségügyi osztályának (élén dr. Erpf Károly osztályvezetővel) elsődleges feladata az építkezésre sereglett emberek egészségügyi ellátásának megszervezése volt.

1951 júniusában összesen négy orvos dolgozott Dunapentelén. Rákosi Mátyás nyári látogatása után új orvosok érkeztek, köztük dr. Grosszmann Sándor, a kórház első igazgatója és dr. Liptai László, aki később tanácsi osztályvezetőként véglegesen megszervezte a város egészségügyi szolgálatát.

1951 júliusában a legfontosabb feladatot még az ipari víz ivása ellen és a szállások viszonylagos tisztaságáért folytatott küzdelem jelentette. A dolgozók felvételét a barakk egészségügyi centrumban, a szűrőállomáson végezték, amely a mai II. számú hőközpont helyén működött. Az építők orvosi-egészségügyi ellátása a Radarban és a Május 1. utcában lévő orvosi rendelőkben történt. Utóbbi mellett egy negyvenágyas fektető is működött.

A rendelőintézetet Ratkó Anna egészségügyi miniszter 1952. április 30-án adta át üzemeltetésre a városi tanácsnak. A Május 1. utcai fektető átköltözött a mai Úttörő utcába, ahol ideiglenes kórházat létesítettek. Elsőként a belgyógyászati és a sebészeti osztály kezdte meg működését. A nagyobb műtéteket a rendelőintézetben végezték.

A Technikum városrészi szülőotthont és gyermekkórházat dr. Simonovics István egészségügyi miniszter 1958. január 16-án avatta fel.

Dunaújváros közművelődését, művészeti életét célszerű egyfelől az intézmények történetét vizsgálva, másfelől az egyes művészeti ágak helyi sajátosságai, történései nyomán áttekinteni. E kettő szorosan kapcsolódik egymáshoz, hiszen a kezdeti, az 1950 utáni néhány esztendőt nem számítva minden tevékenység, ami a közművelődési, művészeti élet körébe tartozott, intézményhez kötődött.
Viszonylag keveset tudunk azokról a művelődési intézményekről, amelyek a vasmű és a város építésének kezdetén a szórakoztatás és művelődés funkcióját voltak hivatva biztosítani.

A József Attila Kultúrotthon, a Radari és a Délivárosi Kultúrotthon 1951-52-ben ún. "barakk kultúrházak" voltak. Közülük legtovább a József Attila Kultúrotthon működött, amelyet 1953-ban a Bartók Kultúrotthon építésének elhúzódása miatt felújítottak az építők, s a megnagyobbított színpadon - 1953 novemberében - zenés darabbal ünnepelték az átadást. Az intézmény az ötvenes évek végéig funkcionált. Az ún. barakk kultúrházakat hét klubszoba egészítette ki, ezek főleg a Vasmű út - Építők útja - Ady Endre utca térségében voltak találhatók. Hogy pontosan milyen tevékenység folyhatott ezekben az intézményekben, azt csak visszaemlékezésekből tudjuk. A gomba módra születő, regisztrálhatatlan számú öntevékeny csoportok ugyanis nem itt leltek otthonra, hiszen fő feladatuk a munkahelyen, munkaidőben történő lelkesítés volt.

Valódi színpada a városnak ekkor a Dózsa moziban volt, amely már 1951 végén elkészült, s a filmvetítések mellett hivatott volt - a vászon mögötti viszonylag kis mélységű színpadon - hangversenyek, színieloadások tartására.
1952 végén a Vasvári Pál Általános Iskolában megalakult a Katona József Kultúrotthon, amely egyfajta módszertani központ szerepét látta el. Elvi és gyakorlati irányítást adott a város rendkívül szétszaggatott, szinte atomizált közművelődési életének. Vezetője Székely Endre volt, az akkor már létező központi kórus karnagya. Itt működött - a kórus mellett - az akkor már ugyancsak központinak nevezett zenekar és a népi táncegyüttes is.

Az 1953. év az első jelentős fordulat a város közművelődési intézményeinek történetében. December 31-én (több halasztás után) átadták a Bartók Béla Kerületi Kultúrotthont, amely néhány éven belül a város központi intézménye lett, szinte azonossá vált a város közművelődésével. Nehéz elhinni, de tény, hogy a később, különböző intézményekben létrejött, tartósan életképes művelődési közösségek gyökerei valahol mind itt találhatók meg. Mi jellemezte ezt az esztendőt? 1953-ban 147 nagyobb kultúrműsort rendeztek a városban, öt énekkar működött, öt zenekar és huszonhét (egyes visszaemlékezések szerint harminckét) tánccsoport, miközben a város lakóinak száma 27 ezer volt! Az új kultúrház tevékenysége természetesen szerteágazott. Első igazgatója Tamás István volt, működtetője az a Sztálinvárosi Szórakoztató Vállalat, amely egyfajta koordinátor szerepet látott el a még létező korábbi kultúrotthonok, a filmszínház és az új művelődési intézmény között.

A homlokzat jellegzetes stílusjegyei mellett a timpanon két oldalára felszerelt hangszórók is utalnak az ötvenes évekre, amikor központilag sugárzott adással gondoskodtak arról, hogy a dolgozók kellő lelkesedéssel vegyék ki részüket a munkából. A később elnémult felszereléseket azonban még ezen a hetvenes évekbeli képeslapon is felfedezhetjük.

A műsoros estek mellett itt találtak otthonra a művészeti csoportok, művelődési és tudományos ismeretterjesztő körök. Szinte elképzelhetetlen, hogy e falak között - amelyek máig változtatás nélkül állnak -miként tudott mindez időben és térben működni! És ne feledjük! Az egyik legfontosabb funkció a bálok rendezése volt! No meg a politikai nagygyűléseké! A színházteremben az ötszáz személyes nézőtér székeit éppen ezért nem is rögzítették.
A fenntartót - a városi tanács illetékeseit - gyakran érte a vád ekkortájt (és persze később is!), hogy nem tudják igazán szabályozni, kézben tartani a ház munkáját. Valóban kapkodás, nívóbeli különbségek, rendszertelenség jellemezte a munkát. Egy azonban tény: adottságait messze felülmúló mennyiségű rendezvénynek adott otthont, igazi pezsgés, már-már a káosz látszatát keltő nyüzsgés volt az intézményben. A mai napig is tartó profiltisztulási folyamat csak fokozatosan, új intézmények létesítésével kezdődhetett meg, illetve új szemléletű vezetők kinevezésének volt köszönhető. Hogy a kezdetektől városi feladatokat látott el a ház (és nem kerületi intézmény volt), azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a felirat a homlokzaton "Bartók Béla Kultúrház" lett.

Az ötvenes években szinte politikai kérdés volt a városiak sportolási igényeinek kielégítése ("panem et circenses" - mondták már a rómaiak is...). A versenysport meghódítása mellett épp ezért kezdettől fogva nagy szerepet játszott a tömegsport is. A képeslapokon a sportpálya szocreál épülete látható.

 

 

<  1    2    3    4    5    6  >