<  1    2    3    4    5    6 >

A Vidámpark az ötvenes évek első felében nyílt meg, a sok dunaújvárosinak kedves emlékeket jelentő szórakozóhely napjainkban időszakos nyitvatartással üzemel.

 

 

 

 

Az ötszáz holdnyi területet elfoglaló Vidám Park igazi gyermekparadicsom. Elég tágas ahhoz, hogy a játékokon kívül egy teljes úttörőváros, a két kilométer hosszú úttörővasút, a szabadtéri szinpad és kerthelyiséges étterem is elférjen benne.

Építsünk úttörővasutat!

Egyik legsikerültebb, sok munkával járó társadalmi erőfeszítésünk a városi úttörővasút építése volt. A Vidám Park er-dősített területét szemeltük ki erre a célra. Ebben is szovjet barátaink voltak a segítőink. A kiviteli tervet az UVATERV készítette, közel 2,2 kilométer hosszú vasútvonalat, pályaudvart, végállomást terveztek. Hozzá egy hidat is, amelynek kivitelezése okozta a legnagyobb problémát. Ennek a megépítését az ideiglenesen városunkban állomásozó szovjet műszaki alakulat vállalta, tervét szovjet hadmérnök, a volt városparancsnok készítette.
A vasút megépítésében segítettek a szovjet komszomolisták, a város KISZ-fiataljai, élükön Takács Imre városi KISZ-tit-kárral. A lelkes munka sok-sok idősebb embert is magával ragadott. És itt is példamutatóan dolgoztaik a párt, a tanács és a Vasmű vezetői. A vasúti szerelvényt részben a budapesti úttörő vasúttól, a mozdonyt pedig Ózdról szereztük; gőzmozdony volt, és Mukinak nevezték. A Vasműben generáljavították a fiatal KISZ-es szakmunkások. Az építés ideje alatt úttörővasutasokat és postásokat is képeztünk.
1958. május 1-én érkezett el a nagy nap, az úttörővasút ünnepélyes felavatása. Erre az ünnepi felvonulás után került sor, több ezer ember részvétele mellett. Az avató beszédet néhai dr. Csanádi György, a közlekedés- és postaügyi miniszter akkori első helyettese, a későbbi miniszter tartotta. Közreműködött úttörőzenekarunk is. A megindult szerelvényen pedig már az általunk kiképzett egyenruhás úttörővasutasok, vasúti postások teljesítettek szolgálatot. Óriási siker volt. Sok ezren utaztak a szerelvényen. Lapokat küldtek szerte az országba, alkalmi postabélyegzővel. Méltó volt ez a nap a 14. szabad május elsejéhez. A rádió is adott beszámolót a szép ünnepről. Mi pedig boldogok voltunk, mert hazánkban másodiknak itt épült meg az úttörővasút, méghozzá a dolgozók társadalmi munkájával, saját erőből. Ez az új alkotás is hirdette az összefogás sikerét és egyben a magyar-szovjet barátságot.
Az ünnep utáni hétköznapon megtartott fogadónapomon azonban nem várt gondjaink keletkeztek. A Muki mozdony szerteszálló, izzó pernyéje néhány nőnek a blúzát kiégette, egymás után jöttek be hozzám, és új blúzt követeltek a tanácstól. A Muki szikrafogót kapott, később pedig, az első adandó alkalommal motoros vontatót szereztünk a budapesti úttörővasút révén.

Az úttörővasút építését 195-ben a Dunai Vasmű KISZ (Kommunista Ifjúsági Szövetség) -tagjai vállalták. A sztálinvárosiak havi ötven fillérrel és kétkezi munkával segítettek négy hónapon át. A kis gőzmozdonyt, a Mukit Ózdon vásárolta a Városi Tanás.

Az épülő városban 1951 őszén nyitotta meg kapuit az első óvoda, amelyet Krupszkájáról neveztek el. Az állandóan növekvő gyermeklétszám miatt azonban a befogadóképesség már 1952-ben alulmaradt az óvodai igénnyel szemben.

A probléma még hosszú ideig jelenlévőnek bizonyult, ugyanis az óvodaépítést szigorú normák igazították a lakások számához. S ezek nem vették figyelembe a lakosság egészen alacsony átlagéletkorát.
1955 decemberében már hat óvoda működött, a férőhelyek időlegesen kielégítették az igényeket. Az 1955/56. tanévben kezdődött meg a városban az 1953. évi I. törvénycikk végrehajtása, amelynek során az óvodákat elsőfokú hatóságuk, az iskolaigazgatók alá helyezték, ugyanakkor megerősítették a vezető óvónők egyszemélyes felelős vezetését.
1955-ben központi raktárát hoztak létre, addig ugyanis a vezető óvónők szervezték az élelmezést, s intézték a gazdasági ügyeket. A hozzá nem értés sok esetben pocsékolást eredményezett, s emellett időt vont el a nevelési feladatoktól. A változtatás eredményeképpen egyre kevesebb panasz merült fel az óvodák ellen, s a végrehajtó bizottság ülésén elégedetten állapíthatták meg, hogy az intézmények "Kezdik betölteni azt a feladatukat, amit egy szocialista város napközi otthonának be kell töltenie". A szűk költségvetési keretek miatt azonban bizonyos feladatokat társadalmi munkával kellett megoldani. 

1958 után részben a gyerekek létszámának növekedése, részben a könnyűipari üzemek telepítésének eredményeképpen fokozódó női munkába állás következtében olyan mértékben emelkedett az óvodák iránti igény, hogy a férőhelyek ismét kevésnek bizonyultak. 1959-ben a Technikum városrészi kétszáz személyes óvoda - melyet az NDK-beli Stalinstadt testvérvárosból kapott ajándék bútorokkal rendeztek be - megnyitása csökkentette a bölcsődék zsúfoltságát, s lehetővé tette a felmerülő igények kielégítését. Ám a tovább javuló női elhelyezkedési lehetőség, valamint az óvodai térítési díjban megjelenő nagyfokú állami támogatás következtében 1961-ben a működő kilenc óvoda ellenére ismét jogos igényeket kellett elutasítani.

A nagy méretű képeslap középpontjában a Vasvári Pál iskola tömbje látható. Mögötte húzódik a  vonalvezetéséről elnevezett Görbe utca, mely a rendszerváltozás előtt jó ideig az első tanácselnök, Berecz Bertalan nevét viselte. Az utca ívelt vonala jelzi a korai várostervező építészeknek a merev utcarendszer lazítására tett törekvését. A háttérben a Technikum városrész épületei láthatók.

A 20 tantermes, ma Vasvári Pál Általános Iskola 5 tantermében 1951. szeptember közepén nyílt meg az új város első iskolája, amely rövid ideig közös igazgatás alatt állt a dunapentelei Szórád Márton iskolával. Épületében elhelyezést kaptak más intézmények is - többek között a városi könyvtár és a múzeum, majd 1953 őszétől a gimnázium -, de a kényszerű társbérletek tanítást zavaró hatását már 1952-ben szóvá tették a tanácsülésen.

Az iskola épületében sokáig általános iskola és gimnázium együtt működött, valamint itt kapott otthont a könyvtár és a múzeum is. Ide kerültek az ötvenes években azok a szarkofágok, melyek a háború előtt a Magyar utcán, a Szentháromság szobor előtt álltak.

1953 szeptemberében megkezdte működését a 10 tantermes, ma Móricz Zsigmond Általános Iskola, kezdetben szintén a Vasvárival közös igazgatás alatt. 1957-ben a Móricz iskolában rendelkezésre álltak a tárgyi és személyi feltételek a Kodály Zoltán-féle ének-zene tagozatú osztály megszervezéséhez, így szeptemberben megkezdhette munkáját az első osztály.

"Teremtsétek meg a hagyományt"

(...)
A gimnázium felavatása után néhány héttel, 1953. október 18-án nyitottuk meg a zeneiskolát, mely a következő években az egyik legsikeresebb kultúrintézményünkké fejlődött. Falai között sok tehetséges gyerek vált zenebaráttá, ismerkedett meg a zenével, vált annak hivatott művelőjévé. Városunk zenei életének nagy és felejthetetlen napja volt 1954. március 28-a, amikor Kodály Zoltán zeneiskolánkba látogatott. Kodály elismeréssel szólt a zeneiskolában szerzett tapasztalatairól, amint azt a vendégkönyvbe tett bejegyzése is tanúsítja. Kodály Zoltán járt a Móricz iskolában is, ahol az iskola emlékkönyvébe a következőket jegyezte be: "Sztálinváros gyermekei! Teremtsétek meg a hagyományt, hadd mondják egyszer rólatok: kivívta a sztálinvárosi nevet." 1974. május 10-én, az iskola húszéves fennállása alkalmával leplezték le Kodály Zoltán mellszobrát, annak a húsz év előtti napnak az emlékére is.

A Város iskoláinak - akárcsak utcáinak - sokáig nem volt nevük. A tantermek száma után a Vasvári volt a 20 tantermes, a képen látható Móricz iskola a tíz tantermes, a tízes.

Novemberben a zeneiskola (ma Sándor Frigyes Zeneiskola) nyitotta meg kapuit.

A tanteremhiány már 1954-ben jelentkezett, s a zsúfoltság a későbbiekben is többé-kevésbé, de állandó problémája volt az általános iskolai intézményrendszernek. Szintén gondot okozott az iskolaépületek rossz állapota - pl. kitört ajtók a 10 tantermes iskolában -, a szemét-eltakarítás megoldatlansága, az iskolák környékének elhanyagoltsága. A zsúfoltság enyhítésére született meg a döntés, mely szerint a könyvtár és a múzeum helyiségeit át kellett adni az általános iskolai oktatás számára. A gimnázium továbbra is az épületben maradt, sőt 1956-ban már az iskola egyik szárnyát teljesen lefoglalta. Új iskola a beruházás ideiglenes felfüggesztése miatt nem épülhetett, így állandósult a két műszakos, délelőtt—délutáni tanítás.
1955 decemberében valamennyi iskola saját könyvtárral rendelkezett. Iskolaorvos is működött, igaz ugyan, hogy elfoglaltsága miatt csak kéthavonként tudott egészségügyi vizsgálatot tartani. Komoly gondot okozott az iskolák tisztaságának biztosítása, ugyanis a magas fűtési költségek finanszírozása csak a tisztítószerkeret terhére volt megoldható.
1956 januárjában a Délivárosban lakó gyerekek létszáma megkövetelte, hogy tagiskolát nyissanak a barakkokban. 1957 őszén már az épület düledező állapota okozott gondot, valószínűleg ezért merült fel 1958-ban megszüntetésének a gondolata. Az iskolák zsúfoltsága miatt azonban célszerűbbnek tűnhetett a meglévő hiányosságok felszámolása, mert 1961-ben az iskola már nem szorult különösebb javításra, s a fejlődés jeleként értékelhető az I—IV. osztályok osztottá válása.

A 32 tantermes - később Ságvári Endre - iskola (ma Szilágyi Erzsébet Általános Iskola, valamint Hild József Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola) építése 1956 őszén kezdődött meg. Első 16 tantermének átadására - számos megoldatlan műszaki problémával - 1958 szeptemberében került sor. Ugyanakkor az oktatási intézmény részleges átadásával elkerülhetővé vált a három műszakos oktatás bevezetése, s lehetőség nyílt a gimnázium kiköltöztetésére a 20-tantermes iskolából.

A valamikori Ságvári iskola harminckét termével a hatvanas évek Közép Európájának legnagyobb iskolája volt. Annak idején a város valamennyi látogatóját elkalauzolták ide, így többek között Farah Diba, a perzsa sah felesége is járt itt. Az iskola előtt Péter Zsuzsa Napbanézője üldögél, a főbejárat két oldalát pedig Laborcz Ferenc Mátyás Anya című domborműve díszíti.

 

 

Egyébként a korábbi években is jellemző volt az iskolaépületek hiányosságokkal történő átadása, a hibák kijavítását később részben a városi, részben az iskolai költségvetés terhére kellett elvégezni. Sok esetben "...ezek olyan összegek (voltak) ... amelyekből sokszor egy ugyanolyan létesítményt meg (lehetett volna) építem." Ezt az állapotot súlyosbította, hogy az iskolaépületek túlzsúfoltsága következtében elhasználódásuk nagyobb mértékű volt az indokoltnál. A zsúfoltság miatt szertárakat, előadótermeket kellett tanterem céljára igénybe venni. Egyre több helyiséget igényelt a politechnikai oktatás bevezetése, s megoldatlan volt az iskolai napközi otthon helyzete is.

A gimnáziummal egy időben kezdte meg működését a Kerpely Antal Kohóipari Technikum, amelyet tanárokkal, diákokkal együtt Diósgyőrből telepítettek Sztálinvárosba. 1954-ben az intézmény iránt csekély érdeklődés mutatkozott, a város fiataljai tulajdonképpen csak az 1959/60. tanévtől kezdték felfedezni. Egy 1961. évi, a Népi Ellenőrzési Bizottság által végrehajtott vizsgálat szerint a technikum nem illeszkedett kellően a város életébe, ami enyhén szólva furcsának tekinthető éppen egy kohászváros esetében. Érdemi változásra idő hiányában nem kerülhetett sor, mert a felsőfokú technikumi képzés kiépülésével párhuzamosan már az 1964/65. tanévben létszámcsökkenés következett be, majd 1968-ban a nappali, 1972-ben pedig az esti és a levelező tagozaton is megszűnt a középfokú képzés.

<  1    2    3    4    5    6 >