<  1    2    3    4    5    6  >

Weiner Tibor személyével érdemes részletesebben is foglalkoznunk, mert Dunaújváros építészeti és városképi megformálásában egyértelműen övé volt a legmeghatározóbb szerep. Weiner (1906-1965) építészmérnöki oklevelének megszerzése után, 1929-ben Németországban a dessaui Bauhaus hallgatója volt. 1931-től a Szovjetunióban elsősorban iskolákat tervezett. 1939-1948 között Chilében dolgozott, 1946-tól a santiagói egyetem tanáraként.
E baloldali elkötelezettségű, széles látókörű, nagy műveltségű építész 1948-ban úgy érezte, hogy Magyarországon végre lehetőséget kap nagyszabású elképzelései megvalósítására, és örömmel vállalta el az új, "szocialista város" főépítészi feladatait. A megbízást Sztálinváros tervezésére 1950-ben a Városépítési Tervező Intézetben (VÁTI) kapta. Maga a tervezési munka 1950 januárjában a LAKÓ-TERV-ben kezdődött. Akkor még 25 000 fősre tervezték a várost.

Ekkor alakult ki az a városszerkezeti elképzelés, hogy Dunapentele és a vasmű területe között jöjjön létre az új város, a vasműtől erdősávval elválasztva és két fő tengelyre szervezve: az észak-déli irányú tengely (Vasmű út) a gyár főbejáratát köti össze a város főterével, míg a kelet-nyugati irányú (Dózsa György út) a vasútállomás felől vezet a főtérhez (Városháza tér), az eszmei központhoz.

A korszerű elemzések eredményeire épülő tervezés olyan városszerkezetet hozott létre, amely a modern várostervezés elveit is képviseli, és kiállta az idők próbáját. Munkájáért Weiner 1953-ban elsők között kapott Ybl-díjat. 1952-re elkészült a most már 40 000 lakosúra bővített terv, amelynek Valentiny Károly volt a társszervezője (1953-ban Ybl-díjat kapott). Weiner a későbbiek során is -1965-ben bekövetkezett haláláig - elsődleges szerepet kapott Dunaújváros kialakításában, fejlesztésében.

A Vasmű út nyugati oldalának jellegzetes, szocreál házsora Zilahy István irodaházával és szállodájával indul a Városháza tér felől, alul árkádsorral, felül balluszteres párkányzattal, erőteljes, függőlegesen tagolt, jó arányú épülettömegeivel.

Az új szocialista propaganda kedvelt témájaként hamarosan a játékfilmekben is megjelent. A Kölyök című film kedves pillanatai játszódnak az Arany Csillag Szálloda teraszán.

A Kossuth Lajos utca szocreál házsoraival, egységes hangulatával, jó arányaival, tágasságával, enyhe ívével talán a legszebb a régi központban. A jobb szélen kis tábla figyelmezteti a rendbontókat: "Ne szemetelj!"

A Kossuth Lajos utca torkolatánál épült meg egy hétemeletes, hangsúlyos lakóház, amit négy nagyméretű, ötemeletes épület követ. E házak Weiner Tibor, Bakos Béla és Tiefenbeck József alkotásai. Az útvonalat, annak keleti oldalán is, szocreál lakóházak szegélyezik. Maga a Vasmű út szokatlanul széles: középső parkosított sávjával már inkább térhatású, mint városi út. Ebben a nagyvonalú város-elképzelés reprezentációs igénye, de talán a modern várostervezés zöldbe ágyazottságra törekvése is érvényesül.
Ez utóbbi törekvés az egész városszerkezet kialakításában nyomon követhető. Dunaújváros dombokra telepített városrészek együttese. Ezek egymástól az eredeti elképzelés szerint zöld sávokkal válnak el, vagy éppen ezekkel kapcsolódnak egymáshoz. így elkülöníthető a központi belvárosi városrész, a korábban Római tábornak, ma Római városrésznek nevezett egység, a Technikum negyed és a Béke városrész együttese.

Ezek önálló dombokon fekvő területek. Az egy síkon fekvő városnegyedek között is elválasztó zöldsávok létesültek, amelyekbe az építési terület hiánya miatt a későbbiekben kerültek épületek, de a jellegzetes városszerkezeti törekvés, e zöldsávos tagolás még ma is élő hatású, és nem kis része van abban, hogy Dunaújváros levegős, egészséges, korszerű várossá válhatott.
A város fejlődése 1950-1954 között volt töretlen. Mivel e korszak egyben a szocreál időszak is, elmondható, hogy az országban ez az a hely, ahol e stíluskorszak a legegységesebb, leginkább figyelemreméltó eredményt tudja felmutatni. Ez indokolja több épület és épületegyüttes védelmét is. Ilyen többé-kevésbé egységes városképet, utcaképet ad a Kossuth Lajos utca, melynek szép részlete a Gorkij utcával szembeni árkádos épületegyüttes sarok zárterkélyes szakasza. Itt érdemes megemlíteni Medveczky Jenő sgrafittóját. Ez a képzőművészeti alkotás nonfiguratív motívumaival ugyanazt a törekvést tükrözi, mint a szocreál igények és a modernségre való belső késztetés ötvözése az említett építészeti alkotásoknál.
Jellemző szocreál városrész a Duna sor, a Technikum városrész és a Vasmű út déli szakasza mellett elhelyezkedő Erkel- és Liszt-kert épülettömbje is.

A Duna sor magjában két Zilahy István tervezte épület - a már említett 10 tantermes iskola és egy árkádos, hangsúlyos lakóház a Kodály Zoltán utcában -érdemes leginkább az értékelésre.

A Technikum városrész lett volna az ötvenes években a legegységesebb szocreál negyed, de építését 1955-ben félbeszakították, s csak a hatvanas években fejezték be, akkorra már megváltozott koncepció szerint.

A Technikum városrész 1954-1955-ben ideiglenesen félbemaradt, és már egyszerűsített homlokzati formálással fejezték be azt az 1960-as években. Az elsőként megépült Dózsa György út melletti nyugati háztömb és különösen az együttesbe tartozó szülőotthon igényes kialakítása érdemel figyelmet. Itt a még korábbi évtizedekből örökölt mesterségbeli tudás, szép iparos munka, a magyar hagyományokat, formavilágot kereső építészet útkeresése érhető tetten. Különösen igényes a lakóháztömb többszintes sarokerkély-tornya, amelyet Farkasvölgyi István jó léptékű, szép árnyékhatású domborműve díszít.
A Vasmű út északi irányban folytatódó szakaszán, a Duna felé eső területen, az Erkel- és Liszt-kert terül el. Ez egy-egy nagyméretű, keretes beépítésű háztömb, tágas belső zöldterületükben egy-egy óvoda, íll. bölcsőde helyezkedik el. A két lakótömb 1951 és 1953 között épült, tehát a város legrégebbi épületegyütteseinek sorába tartozik. A szocreál várostervezés alapelemét képező városrendezési egység képletszerűen tiszta megfogalmazását képviselik. Tervezőjük Vajda Andor.

Építészetileg figyelemre méltóak a belvárosi szocreál tömb belső zöldterületein szabadon állóan megépített típus óvoda- és bölcsőde-épületek, Csorba Dezső és Medvedt László építészek művei. A bölcsőde romantikus formavilága, árkádosán megnyitott kétszintes sarokrésze, kiugró sarokerkélye, íves-oszlopos tornáca új színt képvisel a szocreál stíluskeresésben, talán távoli rokonságot mutat a felvidéki magyar reneszánsz hagyományokkal.

Szép és igényes, védettségre érdemes szocreál épület a vasmű központi irodaháza, különösen annak bejárati része. Ez az 1955-ben megépült, kőburkolatú, reprezentatív épület Lauber László és Szendrői Jenő, valamint a fiatal Salamon István műve.

A Vasmű bejárati főtere nem az eredeti szándékok szerint valósult meg, de a megépült szocreál irodaépület és a főbejárat magán viseli a modern építészet célszerű racionalitását. A monumentális oszlop-párokkal tagolt főkapu, valamint az oszlopok mögötti Domanovszky-freskó hangsúlyozzák a gyár fontosságát.

A bejárat klasszicizáló, monumentális oszlopsora mögött, a három magas bejárati kapu feletti, csapadéktól védett mezőben, Domanovszky Endre freskója teszi igazán reprezentatívvá a nagyüzem fontosságát hangsúlyozó épülete
A szocreál stílust képviselőházak sorában megemlíthetjük még a Technikum (főiskola) Táncsics Mihály utcai főépületét, valamint a szigeten lévő hajókikötő tornyos, a szocialista várost reprezentáló kialakítását is.

A vasmű kikötőjét a szigeten építették ki: 1954. június 16-án fogadott először érccel megrakott uszályt. A kikötőépület mérete, tornyos kialakítása jelzi, hogy az ötvenes években túl nagy jelentőséget tulajdonítottak Sztálinváros kikötőjének.

1954-1955-ben az I. ötéves terv gazdasági és politikai okokból kifulladt, és le kellett állítani Dunaújváros nagyszabású fejlesztésére vonatkozó tervezést és magát az építkezést is. így nem valósultak meg a városközpontra, a főtérre vonatkozó nagyvonalú elképzelések sem. Érdekes visszaidézni a főtér 1953-as terveit, amelyek már a jelenlegi helyéhez közel, egy toronyházban helyezik el a városi tanács épületét, de maga a tér széles kapuzattal nyitott a Duna-part felé, míg a Dózsa György út felőli oldalán egy hatalmas kultúrpalota állt volna. Ez a Weiner irányította elképzelés lépésről lépésre zsugorodott a mai állapotáig: a tér építészeti megoldása még ma is a jövő fontos feladata.

"Hol élnek maguk?"

A városközpont kialakítása körül hosszú ideig dúlt a harc, éles vita folyt. Sokat tudna erről beszélni a város főépítésze, dr. Weiner Tibor, akivel bár nagy vitáink voltak, alapjában véve értettük egymást. Vitáink okozói végső soron persze a felettes szervek voltak. Erre, illetve ennek igazolására talán elegendő a következő példa.
A Politikai Bizottság tárgyalta a városközpont megépítését, illetve kialakítását. Nagy izgalommal készültünk erre a napra. A város főépítésze elkészített egy makettet, melynek középpontjában a pártszékház és a tanácsháza állt, ezt vittük magunkkal Budapestre a párt Politikai Bizottságának ülésére, melyre négyen voltunk hivatalosak: Földes, Borovszky, Weiner és én. Amikor az ülés részvevői meglátták a terveket és Weiner rövid indokolást mondott, Rákosi a következőkkel intézett el bennünket. „Hol élnek maguk? Ez így nem városközpont. Ide egy magas toronyépület kell, hogy a messze környék lássa, itt lesz az új szocialista város centruma." Végül indítványozta, hogy két év múlva hozzuk vissza a tervet. Az eltelt idő alatt azonban a cikcakk-politika következtében változott a város megítélése. A revizionista nézetek erősödése következtében nem szívesen fogadtak bennünket a felsőbb szervek. Újra a Politikai Bizottság napirendjén szerepeltünk. Elkészült az új tanácsháza makettja a toronnyal és a csillaggal. Most már Nagy Imre volt a szóvivő, aki azzal kezdte, hogy a kérdést vegyük le a napirendről, mert nem időszerű, majd így folytatta: „maguk mit képzelnek? . . . Minek ide toronyház? Ez nem egyéb, mint   sztálinvárosi   avantgardiz-mus." Ezúttal tehát a másik véglet időszakát éltük, s ott álltunk a bizonytalanságban.
Évek múltak el, s a Fő tér, a mai Lenin tér kialakítása, most már a szoborral, újból napirendre került. A város gazdája ebben az időben már a tanács volt. Felkerestük az ügyben a Gazdasági Bizottság vezetőjét, Fock Jenőt, aki közölte velünk, hogy a Politikai Bizottság elé nem tartozik az ügy. ígéretet tett arra, hogy dr. Trautmann Rezső építésügyi miniszterrel eljönnek hozzánk és nyilatkoznak majd a Fő tér és a Vasmű út leszűkítése ügyében is. Egyébként ebben az ügyben a lakosság véleménye erősen megoszlott, ezért a tervezett leszűkítés makettjét közszemlére tettük, döntsön a közvélemény. A leszűkítés tervét a többség nem tartotta jónak, sőt határozottan ellenezte a kivitelezését.
Fock és Trautmann az ígéretet pontosan betartotta. Megállapodtunk abban, hogy a leszűkítést a jelenlegi formában hagyjuk, a Fő teret pedig a tervezők dr. Weiner Tibor vezetésével megtervezik és az építésügyi miniszter hagyja jóvá. Ezzel pontot tettünk a nem könnyű ügy végére, ami szinte szárnyakat adott a tervezőknek, az építészeknek, és megelégedést hozott a város lakosságának és vezetőinek is.
A várost, benne a városközpontot, kitűnő szakemberek tervezték, tudományos elemző munkával. A baj az volt, hogy a helytelen politika következtében, a rendkívül lelkiismeretes tervezés korábban bizonytalansági tényezőkön alapult. A bizonytalansági tényezők csökkentése érdekében Weiner Tibor, aki szerelmese volt a városnak, az 1958-as választások alkalmával vállalta a városi tanács elnökhelyettesi posztját is. Ezt a szervezeti formát egyébként az NDK-ban Stalinstadtban, a jelenlegi Eisenhüttenstadtban láttuk, ami kitűnően bevált nálunk is. Véleményem szerint helyes, ha - főleg új városban -a főépítész, illetve építészmérnök az egyik elnökhelyettes. Ezt ezernyi korábbi és későbbi példa igazolja.

A keletről nyugatra tartó Dózsa György út köti össze a Belvárost a Ságvári városrésszel, amelynek építése a sztálinvárosi nehéz esztendőkre (1953—1957) esett. Ennek megfelelően a Ságvári városrész architektúrája egyhangúbb, szürkébb, önállóságát a tervezők kis bevásárló-utcájával, továbbá a városrész lakosságának igényeit kielégítő kereskedelmi, egészségügyi és szolgáltató hálózattal kívánták hangsúlyozni.

1957-ben vetődött fel egy helyi tervezőiroda létrehozásának gondolata. 1958 januárjában "összeállt" -egyelőre a Győri Tervező Vállalat Sztálinvárosi Irodájaként a helyi tervező csapat. Weiner főépítészként vezette az irodát. Ő hozta magával a VÁTI-ból fiatal munkatársait, Balla Józsefet és Baranyai Ferencet. Rövid idő múlva hozzájuk csatlakozott Fási Lajos is. A kis iroda 1960-tól Dunaújvárosi Tervező Irodaként önállóvá vált, jelentősége egyre nőtt, és több mint 30 éves működése során volt időszak, amikor létszáma a száz főt is meghaladta. Tevékenységük meghatározó volt Dunaújváros építészetében.
Az iroda legfontosabb feladata a lakásépítés és városrendezés volt, de számos középület is tervei alapján épült meg. A hazai paneles lakásépítés itt kezdődött, helyi előregyártással még a nagy házgyárak hazai kialakulása előtt.

Az első panelházak

Még ebben a hónapban /1958 augusztus - szerk./ az országos sajtó is hírt adott arról, hogy városunkban elkészült a második panelház, melynek elő-gyártása és összeszerelése 60 napig tartott. Augusztus 13-án pedig sajtótájékoztatón jelentette a Bondor József igazgató vezette 26. számú Építőipari Vállalat, hogy áttértek a középblokkos házak gyártására. Ez az építőiparban óriási változást jelentett. A város Barátság városrészét már ezzel az építési módszerrel építették.

Közben megkezdtük az 50 méteres versenyuszoda építését, melynek a lösztalaj miatt kettős falu medencét kellett építeni. Mellé egy tribünt is emeltünk. A hozzá tartozó épületeket az építők a határerdőbe helyezték. Talán kissé furcsának tűnik az olvasó előtt, hogy a Duna-parton építettünk uszodát - emiatt támadást is kaptunk -, csak azt hagyták ki a számításból a bírálók, hogy a városnál igen veszélyes és mély a Duna, amelynek évente 2-3 áldozata volt. Ez is serkentette a város vezetőit, akik bíztak abban: hátha inkább az uszodát veszi majd igénybe a lakosság. Nem is tévedtünk. A kezdeményezés helyességét bizonyítja, hogy ma már fedett uszoda épül ott.                                           

A Barátság városrészt elsősorban a szalmacellulózgyár dolgozóinak építették, innen nyerte közkeletű Szalmacell városrész elnevezését.

Weiner Tibor és Balla József tervei alapján épültek meg kísérleti jelleggel az ország első paneles lakóházai, amelyek így technikatörténeti jelentőségűeknek tekinthetők. Az 1959 végén átadott első kohó-habsalakbeton panelházat két továbbfejlesztett változat követte. Ezek ma is állnak, működnek a Városháza mögött, az Erkel Ferenc-kert felé eső területen.
Ezt követően az iroda a budapesti TTI-vel együttműködve körzeti típusterveket dolgozott ki, amelyekből számos valósult meg a városban: így pl. a Dózsa György út északi oldalán a Dózsa I. lakótelep házai. A tömeges lakásépítés nemcsak paneles, hanem ún. középblokkos technológiával is folyt a helyi gyári alapanyag felhasználásával. Ilyen módon épült a Duna sor szép kilátású öt "pontháza" (Weiner-Baranyai), de középblokkos a Duna-part mentén elnyúló Barátság városrész (építész Fási Lajos), valamint az időrendben utolsóként kohósalak blokkból épült Római városrészi, a Martinovics utcától keletre eső terület.

Más építéstechnológiát képviselnek a szabadon álló, tízemeletes, öntöttfalú pontházak. Három ilyen épült vertikális hangsúlyként, pl. a Dózsa György út északi oldalán lévő Dózsa I. városrész magjában. E házak országos típustervét a Budapesti Városépítési Vállalat kitűnő építésze, Pomsár János (1931-) készítette.
Dunaújváros megjelenésére a blokkos, paneles, öntött építési mód nagyon is rányomta bélyegét: a gyors és olcsó kivitelezés magas lakásszámot biztosított, ugyanakkor építészeti értéket nemigen hozott létre, de helyenként azért érzékelhető az érdekes, tervezett térarányokra való törekvés, a merev kötöttségek ellenére létrehozott humánusabb emberi környezet megalkotására tett kísérlet. Mindebben a legjelentősebb segítőtárs a növényzet, a fák tudatos elhelyezése, a kertészek munkája.

Épültek egyedi lakóházak is: helyzeténél fogva ezek közül kiemelhető a Vasmű út szállodával szemben fekvő szakaszán lévő három pontház, melyet földszintes kiállító terem köt össze, valamint egy híd-átjáróval kapcsolódó oldalfolyosós ház a Múzeum épülete mögött. Tervezője Baranyai Ferenc.

A két épület közötti tágas, szabad tér később épült be: 1963-ra három műteremlakást alakítottak ki az idetelepült - telepített művészek számára.

<  1    2    3    4    5    6  >