<  1    2    3    4    5    6  >

1956 elején előbb földrengés, majd súlyos téli árvíz pusztított Magyarországon. A földrengés epicentruma is közel volt a városhoz (Dunaharasztiban), a jeges ár pedig közvetlenül veszélyeztette a város ivóvízellátását. A sztálinvárosiak és a már idevezényelt építőmunkások közül sokan előbb a gátakon, később pedig a helyreállítási munkákon dolgoztak. Ez úgyszintén nem volt az eredeti beruházási tervekben. Csakúgy, mint a Szalmacellulózgyár, amelynek építését 1956 őszén, pontosan szeptember 19-én a könnyűipari miniszter jelenlétében megkezdték. A gyárat eredetileg NDK-ból importált gépekkel akarták felszerelni, de mivel a beruházás még egy hónapig sem folyt, később teljesen áttervezték.

Avatás, avatás...

December 8-án került sor a szalmacellulóze-gyár avatására. A gyár építését 1956-ban kezdtük meg. Az avatóbeszédet Nagy Józsefné könnyűipari miniszter mondotta. Jelen voltak Kilián József, a párt Központi Bizottságának tagja, az építési miniszter első helyettese, Osztrovszki György, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese, Neményi István, a Beruházási Bank elnöke, valamint a megye és a város párt- és állami vezetői. Az avatóbeszédből tudtuk meg, hogy a beruházási költségek eddig 680 millióba kerültek, és azt is, hogy ilyen volumenű könnyűipari beruházást eddig még nem valósítottak meg hazánkban.

Az ünnepség végén kitüntetéseket adtak át a beruházásban részt vevő dolgozóknak, köztük Gáti Péternek, az új gyár igazgatójának és Lakner Kálmánnak, a gyár főmérnökének. Mi pedig boldogok voltunk, hogy ezzel városunk nemcsak a hazai nehéziparnak, hanem a könnyűiparnak is egyik bázisa lett.
(...)

Az új iparág megjelenése újabb reményeket hozott Sztálinvárosba. Ekkor azonban már elsősorban politikai kérdések foglalkoztatták a közvéleményt.
Pozitív tartalmú változások bontakoztak ki a város szellemi arculatának kialakításában. 1956 tavaszától mind több kezdeményezésre került sor, s ezek döntő többségét már nem a párt, a tanácsi és a tömegszervezeti vezetők irányították. A hely szellemének új tartalommal történő megtöltését elsősorban az értelmiségiek szorgalmazták. Alkotó erőket és törekvéseket szabadított fel a Szovjetunió Kommunista Pártjának XX. kongresszusa, ahol feltárták és leleplezték a Sztálin személye körül kialakult kultuszt, valamint annak káros, embertelen következményeit. A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége a XX. kongresszus megállapításait nem vette figyelembe, sőt a párt politikájában változtatásokat sem tartott szükségesnek.

A város építése az első ötéves terv gazdasági és ideológiai súlypontja volt. így válhatott Dunapentele - Sztálinváros a magyar városépítészet iskolájává. A központ 1956 előtt megvalósult része sajátos szabadtéri múzeumként átfogó képet nyújt a korszak - egyre inkább politikai irányítottságú - képzőművészeti és építészeti törekvéseiről.

Másként reagált azonban a lakosság többsége, s politikai, gazdasági változásokat elsősorban az értelmiség progresszív tagjai követeltek. A fővárosban megalakult Petőfi Kör tevékenysége, politikai tartalmú vitaestjei vidéken, így Sztálinvárosban is visszhangra találtak. Ebben az időszakban lett a városban élő értelmiségiek egyik országosan is elismert vezetője Sándor András író. Az összekötő kapocs szerepét töltötte be a budapesti és a sztálinvárosi értelmiségiek között. Tevékenységéhez köthető az 1956. május 24-én megalakult Fáklya Klub is, amelynek informális vezetőjévé Bódis Károlyt választották. A klub szellemi arculatát meghatározó személyiség azonban Sándor András volt. A vezető testületben, a klubtanácsban kapott helyet dr. Grosszmann Sándor, a kórház igazgató főorvosa, Gerendás András, a technikum igazgatója, dr. Tirpák Endre ügyvéd, Forbáth Róbert vegyészmérnök, a vasmű laboratóriumának vezetője.

A Fáklya Klub rendezvényei nem hozták mozgásba a várost. Mindössze három rendezvény bizonyult figyelemre méltónak: a beszélgetés a Sztálinvárossal foglalkozó írókkal, Sarkadi Imre beszámolója a Cannes-i filmfesztiválról és a város problémáiról, jövőjéről tartott vitaest (ez utóbbi a második ötéves terv előkészítéséhez is kapcsolódott), így az első próbálkozások után divatbemutatók színhelyévé szelídült a klub.

Izzó hangulat jellemezte a városi tanács október 16-i ülését. A vitát az robbantotta ki, hogy javaslat hangzott el a Sztálin út elnevezésének megváltoztatásáról. A hozzászólók az Ifjúság útja, a Marx Károly út és a Kun Béla út elnevezést javasolták. Ezt követően kért szót Csendes Istvánné tanácstag, aki keresetlen szavakkal mutatott rá arra, hogy a Sztálin út megváltoztatásának nincs értelme, változtassák meg a város nevét. A tanács tagjai nem döntöttek, hanem a névváltoztatást előkészítő bizottság megalakításáról határoztak. A néhány nap múlva kirobbant forradalom váltotta valóra a javaslatot.
A második világháborút követő évtizedek történetének egyik legkiemelkedőbb eseménye az 1956. október 23-án kirobbant forradalom és szabadságharc. A közel két hét históriája nemzedékek közgondolkodását meghatározó élmény és napjainkig ható politikai erő.
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc a magyar társadalom mélyéből fakadt. Az események bizonyították, hogy hazánkat egyetlen párt, egyetlen politikai erő sem emelheti a szabad nemzetek sorába, csakis a magyarság egyesült ereje.
1956 októberében nemcsak forradalom és szabadságküzdelem zajlott az országban, hanem 1848-1849 után egy nemzet mutatta meg a világnak a demokrácia iránti elkötelezettségét. Egységbe tömörült az ország lakóinak döntő többsége, meglelte egymást a munkás, a földműves és az értelmiségi. Az október 23-át követő napok hazánk valamennyi településén mélyreható változásokat eredményeztek. A diktatúra, a fizikai és szellemi elnyomás elleni tiltakozás egyetértést teremtett főváros és vidék, város és falu között.
A budapesti forradalmi események híre futótűzként terjedt Fejér megyében. Október 24-én már sortűz dördült Székesfehérváron, s a fővárosban történtek sem maradtak hatás nélkül.
Október 23-án délután feszült hangulat uralkodott Sztálinvárosban, a vasmű és a város egyéb vállalataiban a budapesti tüntetés tartotta izgalomban a dolgozókat. A várakozó hangulatot Gerő Ernő hírhedt beszéde nem oldotta. A Kossuth rádióban elhangzott állásfoglalás azt bizonyította, hogy a Gerő vezette Magyar Dolgozók Pártja nem képes a társadalmi változások megtételére. A kiábrándult hangulatot október 24-étől tettek váltották fel, amelyek főbb mozgatóerőit ismételten a pesti események - a Magyar Rádió ostroma, a Sztálin-szobor ledöntése és a hazánkban állomásozó szovjet katonai alakulatok beavatkozása - jelentették.
Október 24-én a déli óráktól forradalmi hangulat uralkodott Sztálinvárosban. Mind jelentősebb megmozdulásokra került sor. Sándor András író és Pados István technikumi tanár álltak az elégedetlenkedők, a forradalmi átalakulást követelők élére. Mind többször hangzott el, hogy szervezetten, a néphadsereg Sztálin-városban állomásozó alakulatával, illetve az ott őrzött fegyverekkel induljanak a fővárosban harcoló szabadságharcosok megsegítésére. Átmenetileg háttérbe szorult az MDP városi bizottsága és a városi tanács apparátusa is. Nem a párt, nem a tanácsi vezetők voltak az utca urai, hanem a nép!
Október 24-e a város történetében egy lényeges szempontból meghatározó napot jelentett. A városi népgyűlés elhatározta, hogy a Sztálinváros elnevezés helyett visszatér a történelmi eredetű Dunapentele használatára, s a Sztálin Vasmű elnevezést a Dunai Vasmű elnevezéssel váltja fel.
A pozitív tartalmú változással azonos időben a Magyar Dolgozók Pártja városi bizottsága ellentámadásba lendült. Gerő Ernő beszédén, majd a minisztertanács október 24-én közzétett közleményein felbuzdulva a Kossuth rádió hullámhosszán a Dunapentelei Vasmű karbantartó gyárrészlegének táviratát tették közzé, amelyben a dolgozók általános véleményére hivatkozva arra utaltak, "...hogy az ellenforradalmi horda fel akarta számolni békés életünket, békés szocialista fejlődésünket. Munkásokhoz méltóan fogunk helytállni, és minden romboló kísérletet megakadályozunk..."
A rádióban közzétett közlemények, a dolgozók véleményére hivatkozó összefoglalások nem csendesítették le a tömegeket. A valóság és a mind sűrűbben elhangzó közlemények között ellentét feszült. Nem ellenforradalmárok, ellenforradalmi hordák vették fel a küzdelmet a szovjetekkel, hanem szabadságharcosok. Az október 23-án délután először elhangzó "Ruszkik haza!" felhívás országosan elterjedt követeléssé vált. 

SOÓS JÓZSEF

Menekülés a vasfüggöny mögül

Visszaemlékezés a sztálinvárosi '56-os eseményekre

I.
Arra ébredtem, hogy a feleségem rázza a vállamat: - Ébredj! Ébredj! - úgy alszol, mint egy mormota, elkésünk a munkából... Este moziban voltunk, későn feküdtünk le, s így kissé álmosan, késve ébredtünk fel. Sietve, kapkodva öltöztünk, reggeliztünk és rohantunk a buszmegállóhoz, hogy időben beérjünk a munkahelyre.

1956. október 24-ét írtunk, Sztálinvárosban (ma Dunaújváros). Feleségem egy építkezési vállalat irodájában statisztikusként dolgozott, én a Vasmű központi laboratóriumának műszerüzemében. Ahogy beérkeztem a munkahelyre, a munkatársak azonnal körülfogtak: - Na, mit szólsz a tegnapi eseményekhez? - szegezték nekem a kérdést, majd további kérdések özönével halmoztak el. Hirtelen nem tudtam mit válaszolni. Fogalmam sem volt, mihez és miért kell hozzászólni. Kollégáim tudták, hogy jó néhány évet töltöttem el Rákosi Mátyás "értékmegőrző" helyein. ("Legfőbb érték az ember" - hangoztatták a kommunisták - talán ezért őrizgettek bennünket a börtönökben és munkatáborokban?) Azt is tudták, hogy van egy törpeszuper rövidhullámú rádiónk, és hogy rendszeresen hallgatjuk a külföldi adásokat: a Szabad Európát, az Amerika Hangját, a BBC-t és másokat. Minden reggel a munkakezdés előtt tájékoztattam őket a külföldi rádiókban elhangzottakról, ám az említett okok miatt, előző este és aznap reggel be sem kapcsoltuk a rádiót. Ezért válaszolni sem tudtam a kérdéseikre. Miután látták, hogy valóban nem tudom mi történt, egymás szavába vágva sorolták: Pesten kitört a forradalom, tüntetések voltak, a Rádiónál belelőttek a tömegbe... Egész nap az előző napi eseményeket tárgyaltuk, hoztuk-vittük egymásnak a napi híreket. A munka bizony vontatottan ment.
Sztálinváros úgynevezett "szocialista város" volt. Többségében a párthoz lojális, lekáderezett munkások lakták. Hozzám hasonló kommunistaellenes, reakciós börtöntöltelék kevés volt arrafelé. Minket az ávó "delegált" oda, hogy büntetésünk letöltése után rendőri felügyelettel építsük a szocializmust. Ez azt is jelentette, hogy este nem hagyhattuk el a szálláshelyünket, nem járhattunk szórakozóhelyekre, nem mehettünk sehová, ahol csoportos összejövetel volt. A várost is csak rendőrségi engedéllyel hagyhattuk el, vasárnap délelőttönként pedig jelentkezni kellett a rendőrségen, s mindaddig ott tartottak, amíg mise volt a templomban. (1952 október végén kerültem Sztálinvárosba a Dudujka-völgyi kényszermunkatáborból. A rendőri felügyeletet néhány hónap után, a rendőrségi ellenőrzések és a vállalati referenciák alapján megszüntették.)
Jóllehet nálunk napokon át nem történt semmi különös, mégis látni lehetett, hogy mindenki lelkesedik az eseményekért, a többség a rendszer bukását kívánja. Ahogy Pesten felgyorsultak az események, megmozdult Sztálinváros is. Nagygyűlés volt a Béke téren, felvonulás a város utcáin, megalakították a forradalmi bizottságokat, a vasműben megválasztották a munkástanácsokat, s a műszerüzemébe engem is beválasztottak. A felkelők egy csoportja megtámadta a város szélén lévő légvédelmi tüzérlaktanyát. A laktanya kommunista parancsnoka sokáig ellenállt, s ennek bizony sok halott és sebesült lett a következménye, de végül, felsőbb utasításra, a laktanya is átállt a forradalom oldalára.
Amikor a Vörös Hadsereg megtámadta Budapestet, a város forradalmi bizottsága felhívással fordult a lakossághoz: önkéntesek jelentkezését kérte: jelentkezzenek a laktanyáknál fegyverekért, hogy felkészülhessenek a város védelmére, ha azt is orosz támadás érné. Mi is jelentkeztünk, egy baráti társaság a műszerüzemből - feleségeinkkel együtt. Felszereltek bennünket egyenruhával, fegyverekkel, kézigránátokkal, amiket hazavittünk a lakásunkra.
Nem is késett sokáig az orosz támadás. Az Alföldről Dunaföldvárnál jöttek át a tankcsapatok. Délről támadtak, de erős ellenállásba ütköztek. A forradalom oldalára átállt légvédelmi alakulatok gépágyúkkal vették körül a várost, úgy védték a támadókkal szemben. A gépágyúk nemcsak a repülőgépek támadásai ellen voltak kíválóak, hanem a harckocsik ellen is. Városunk így több napig képes volt ellenállni a támadásoknak.
A forradalom történetéből ismerjük a "szocialista város" munkásainak hősies ellenállását, amely bizony nagyon sok halottat, és sok-sok sebesültet produkált. Sajnos korábban a városba telepített kommunista görögök egy éjszaka hátbatámadták a várost védő katonákat. Ennek "eredménye" is több halott és sebesült lett. Ezeket az orvtámadókat a forradalom után Csehszlovákiába telepítették. A sors iróniája, hogy a szovjet hadsereg több napi heves harc után, november 7én, a "Nagy Októberi Szocialista Forradalom" 39. évfordulóján foglalta el Sztálinvárost. Éjszakára kijárási tilalmat rendeltek el. A legkisebb mozgásra vagy fényre odalőttek.

Mivel lakásunk - egy első emeleti saroklakás - a város főútvonalára nézett, az első éjszakákat a pincében töltöttük. A harmadik éjszaka azonban fent aludtunk, ami majdnem végzetessé vált számunkra. Az előttünk levő téren egy tank őrizte a pártházat. Éjfél után belelőtt ágyúval a lakásunkba. Szerencsénkre a hálószoba és a nappali között levő fal irányában érte találat, s így nem tudta áttörni a külső falat. Ha kissé jobbra csapódik be a lövedék, a hálószobánkat robbantja szét, velünk együtt, ha pedig kissé balra jön a találat, a nappaliban elhelyezett néhány láda kézigránát robbant volna fel. (1990-ben - a forradalom óta először - hazalátogattam, és felkerestem régi lakásunkat, a becsapódás helye még akkor is felismerhető volt. Betömték, bevakolták, de a robbanás helyén más színe van a falnak.)
A híres Rákóczi adót, amely Dunapenteléről sugározta adásait, a műszerüzemünk készítette. Egy Ikarusz busz utánfutóján volt a leadótorony, a buszban az adókészülék a személyzettel. A busz a városban és a város körül állandóan változtatta a helyét, hogy ne tudják bemérni.
Nagyon emlékezetes számomra a rádió 1956. november 7-én, délután 1 óra 53 perckor sugárzott utolsó mondatai:

"A szovjet tankok és légierők támadják Dunapentelét...
A harc változatlan hevességgel továbbra is folyik...
Adásunkat bizonytalan időre megszakítjuk...
- Rákóczi adó, Magyarország -"


utolsó mondatok - 1956.mp3

Az orosz tankok lecövekelték magukat a pártház, a tanácsház, a rendőrség és a vasmű főbejárata előtt, valamint minden nagyobb útkereszteződésnél.
A Nagybudapesti Munkástanács sztrájkfelhívását a vasmű munkástanácsa nem szavazta meg, de közmegegyezéssel elhatároztuk, hogy sztrájkra buzdítjuk a munkásokat, kértük, hogy vállaljunk szolidaritást a pesti munkatársainkkal.
A következő napokban sokan elmenekültek, főleg azok, akik aktívan részt vettek a forradalomban. Féltek a megtorlástól. Sokat töprengtünk mi is a feleségemmel: Menjünk? Ne menjünk?
Tagja voltam a munkástanácsnak, lelkesen agitáltam a sztrájk mellett, s aláírásunk ott volt a laktanyában arról, hogy átvettük a fegyvereket és a kézigránátokat. A város vezetősége kihirdette, hogy a fegyvereket be kell szolgáltatni: "Mindenki, akinél fegyver van, vigye vissza a laktanyába, vagy vigye a városháza elé." Attól féltünk, hogy a fegyverek leadásánál lefognak bennünket, ezért egy éjszaka elástuk a Duna-parton egy építkezés csatornázásában.

Sokáig nem történt semmi, a munkát felvettük, a rend kezdett helyreállni. Elérkezett karácsony, jött a hideg tél. Január második felében már hallani lehetett, hogy ezt is, azt is elvitték a pufajkások kihallgatásra. Voltak közöttük munkástanácstagok, és olyanok, akik a laktanyában felfegyverezték magukat. Nekem különösen volt félnivalóm! A káderlapomon nyilvántartották, hogy Rákosiék alatt hosszú éveket töltöttem különböző börtönökben és kényszermunka-táborokban - többek között a Markóban, a Gyorskocsi utcában, Márianosztrán az MZ-n (MZ: magánzárka osztály). Nyílvántartották azt is, hogy a börtönbüntetésemnek az amerikai követséggel való kapcsolatom volt az eredője. Rossz pontként volt följegyezve az is, hogy a II. Magyar Hadsereg katonájaként kint voltam a Don-kanyarban és ott - Uram bocsá'! - egy tűzkeresztet is kiérdemeltem. Ráadásul teljes erőbevetéssel dolgoztam munkahelyemen a forradalom mellett...
A rossz hírek hallatán felvetettem a menekülés kérdését azoknak a munkatársaimnak, akikkel együtt fegyvereztük fel magunkat. Nálunk jöttünk össze a megbeszélésre feleségeinkkel együtt. Mérlegeltük, megtárgyaltuk, mi vár ránk, ha maradunk. Úgy döntöttünk, hogy elmegyünk. Egy hét gondolkodási időben állapodtunk meg. Egy hét múlva újra nálunk találkoztunk, és megbeszéltük a részleteket. Mivel addigra a nyugati határt az oroszok és az őket kiszolgáló magyar barátaik, az új - pufajkás - karhatalom lezárta, így csak a déli határ, Jugoszlávia jöhetett számításba. Csoportunk egyik tagjának a felesége bolyi volt. Ez a falu a Pécs és Mohács közötti út mentén feküdt, közel a határhoz. A feleség ott született, ott nőtt fel, ismerte jól ezt a határrészt, és szülei '56-ban is ott laktak.

Február 1-jén, pénteken este összecsomagoltunk, és másnap korán reggel találkoztunk a Béke téri buszmegállónál. Megvettük a jegyeket a Pécsen keresztül Mohácsrá menő buszra. Amíg az indulásra vártunk, a ma Kanadábán élő barátommal a kioszknál megvettük az aznapi újságot. Ahogy az első oldalra rápillantottunk, rémlátomásnak beillő kép tárult elénk. A címlapon nagy betűkkel ez állt: "Lezárták a jugoszláv határt!", és a cikk ismertette a Minisztertanács rendeletét, amely letartóztatást és börtönbüntetést helyezett kilátásba azoknak, akiket ott elkapnak.
- Gyorsan dugd zsebre! - mondta a barátom. - Ha az asszonyok meglátják, azonnal visszafordulnak!
Amikor Rákosiék felépítették a vasfüggönyt, a határtól mintegy 20-25 kilométer széles, úgynevezett határsávot létesítettek, az ott lakókat ellátták határsáv-igazolvánnyal. Ha a kívül lakók be akartak menni a határsávba, a lakóhelyük rendőrségétől erre engedélyt kellett kérni, amit visszatéréskor be kellett szolgáltatni. Ha valaki ennek hiányában utazott a határ közelébe és elfogták, akkor letartóztatták, bíróság elé állították, és öt évig terjedő börtönbüntetést is kiszabhattak rá.
A busz előállt, s mi szépen felszálltunk. Elindultunk az ismeretlenség felé...

II.
Szekszárdon álltunk meg először egy óra pihenésre. A következő hosszabb megálló Pécs volt, a Nádor szálló előtt, ahol közel két órát pihenhettünk. Ezalatt a buszt kitakarították, üzemanyagot vett fel. Szükség volt a pihenésre! A feleségem hathónapos várandós volt, nehezen bírta a busz rázását. Mivel a busz minden helységben megállt, mire Pécsre értünk, jócskán beesteledett. Innen tovább indulva a befelhősödött égboltozatból az eső is megeredt, semmit nem lehetett látni a busz ablakain át. Úgy nyolc óra körül járhatott az idő, amikor a busz ablakából zseblámpafény integetésére lettünk figyelmesek. A fényjelzések előttünk villantak. A busz megállt és két fegyveres rendőr szállt fel. Kérték a határsáv igazolványokat.
Feleségemmel elől, közvetlenül az ajtó mellett ültünk, mögöttünk kettesével a barátaink. Először tőlünk kérték az igazolványt.
– Nekünk csak személyazonossági igazolványunk van, úgy tudjuk megszüntették a határsávot – mondtuk.
– Igen – felelték –, de a mai nappal visszaállították. Hová mennek?
– Dunaszekcsőre, egy barátunk esküvőjére igyekszünk – mondtam. Hirtelen ötlettel Szekcsőt neveztem meg, amely kívül esett a határsávon. S valóban ott lakott egyik munkatársam, akinek a – véletlen összejátszás? – másnap volt az esküvője, amelyre mi is hivatalosak voltunk... De mi nem oda igyekeztünk.
A rendőr nagyot nézett. – Dunaszekcső nem erre van, az Szekszárd alatt a Mohácsra vezető út mellett fekszik – mondta.
– Tudjuk, de Sztálinvárosban azt mondták, hogy még nem megy arra busz. Menjünk le Pécsen keresztül Mohácsra és onnan vissza Szekcsőre.
Hogy a rendőr elhitte-e, amit mondtunk neki, nem tudom. Kinézett az ablakon, s látta, hogyan veri a havaseső az üveget, hallotta, hogyan zörög a busz tetején, majd rápillantott terhes feleségemre és visszaadta az igazolványainkat.
– A határsáv igazolványt kérjük – fordultak a mögöttünk ülő társainkhoz.
– Nincsen, nem tudtuk, hogy kell – mondták.
– Hová mennek?
– Bolyba.
– Kihez?
– Ott lakik egy barátunk – mondtak egy nevet és címet –, taxisofőr. Meghívtak a disznóvágásra.
– Bolyba nem lehet menni, az a határsávban van. Tessék leszállni.
A következő pár szintén: – Nincsen, nem tudtuk, hogy kell.
– Hová mennek?
– Mohácsra, egy gyerekkori barátunkhoz – ök is mondanak egy nevet és címet a hajókikötőben dolgozik. Keresztelő lesz náluk, mi leszünk a keresztszülők.
– Oda nem lehet menni, mert a határsávban van. Kérem szálljanak le.
A negyedik házaspár azt mondta:
– A szüleinkhez megyünk, Bolyba. Van határsáv igazolványunk, de nem hoztuk magunkkal, mert úgy tudtuk, hogy már nem kell.
– De kell – felelte a rendőr és leszállította őket is. Ez a fiatalasszony lett volna a vezetőnk át a határon. Leszállás közben még megsúgta nekünk édesanyja bolyi címét…
Arra nagyon vigyáztunk, nehogy eláruljuk, hogy együvé tartozunk. Lehet, hogy a rendőr gyanút fogott, mivel mind Sztálinvárosból jöttünk és mind a Vasmű műszerüzemében dolgoztunk. Amikor mindenkit igazoltattak – érdekes, hogy rajtunk kívül mindenkinek volt határsáv igazolványa! – a rendőrök is leszálltak és a busz folytatta tovább az útját. Meg kell jegyeznem: ha a rendőröknek eszébe jut a jegyek ellenőrzése is, biztosan lebuktunk volna, hiszen mindannyian Bolyba váltottuk meg a jegyet! Nem volt jegyünk se Mohácsra, se Dunaszekcsőre…
Bolyban leszálltunk és felkerestük a megadott címet. Bekopogtunk az ablakon. Valaki elhúzta a függönyt és mi kértük, hogy engedjenek be minket. Nem lehet, kaptuk a gyors választ. Nem csak szigorú kijárási tilalom van, de börtönbüntetést kaphat, aki beenged valakit éjszakára a házába. Mondtuk, hogy a lányuk barátai vagyunk Sztálinvárosból, s hogy odabent mindent elmondunk. Bent aztán a jó meleg szobában elmeséltünk mindent: mi járatban vagyunk és mi történt a határsáv igazolásnál. Kértük, hogy éjszakára ott maradhassunk, majd reggel a visszafelé menő busszal hazamegyünk. Vezető nélkül, sáros szántóföldeken a hideg, havas téli esőben terhes feleségemmel nem mertük vállalni az utat. Különben is, már az indulás előtt úgy beszéltük meg, hogy szombaton indulunk el, és ha valami akadályba ütközünk, vasárnap visszajövünk és hétfőn bemegyünk dolgozni, mintha mi sem történt volna. Bőséges vacsorát kaptunk és 10–11 óra körül szép tiszta ágyba feküdtünk le a meleg szobában.
Két óra felé járhatott az idő, amikor valaki felébresztett bennünket. Nem akartunk hinni a szemünknek! Sárosan, vizesen, elcsigázottan ott állt az egész társaság, mind, akit a rendőrök leszállítottak a buszról. Egymás szavába vágva mesélték:
– Amikor a busz elment veletek, a rendőrök azt tanácsolták – mivel a busz csak reggel megy visszafelé – ne várjunk ott a hideg esőben, menjünk vissza a legközelebbi faluba. Kopogjunk be a kocsmába és ott várjuk be a holnapi buszt, amivel haza mehetünk. El is indultunk visszafelé. Korom sötét volt, szakadatlanul esett a havaseső és fújt a szél. Vissza- visszanéztünk, s amikor már nem láttuk a rendőröket, letértünk az útról a szántóföldekre. Nagy kört leírva megkerültük őket, s most itt vagyunk.
Levetették a sáros, vizes öltözéket, megvacsoráztak és lefeküdtek ők is. Vacsora közben megbeszéltük, hogy ma már nem indulunk el. Ott töltjük a vasárnapot és kipihenve magunkat, gyalog indulunk neki a határnak. Vasánap csendes volt a falu. Mi ki sem mozdultunk a szobából, csak ha az udvaron lévő WC-re kellett menni valakinek. Akkor is csak úgy, hogy a háziasszony előbb kiment a kapuhoz, megnézni, nem jár-e valaki az utcán…
Elérkezett az este, az indulás ideje. Megvártuk amíg a falu nyugovóra tért. Elbúcsúztunk a ház asszonyától, megköszöntük a szállást és a szíves vendéglátást. Tudtuk, ha elfognak bennünket, rájuk is börtön vár. Az udvar hátsó részén hagytuk el a portát, s csendben, nesztelenül lopakodtunk kifelé a faluból a kertek alatt. Elől a vezető fiatalasszony férjével, mögöttük mi libasorban. Amikor a határba, a sáros szántóföldekre kiértünk, a műútról bizonyos távolságban haladtunk tovább. Ha az úton egy gépkocsi lámpája feltűnt, azonnal hasra vágódtunk, megvártuk míg elmegy, csak úgy folytattuk tovább utunkat. Néha az oroszok meg a magyar határőrök fellőttek egy-egy világító rakétát, s persze ilyenkor is azonnal lehasaltunk, s lapítottunk a sárban mindaddig, amíg a rakéta világított.
Közben patakhoz értünk. Sekély volt a víz, itt-ott jég fedte. Nem volt széles, de átugrani nem tudtuk. Bottal állapítottuk meg, milyen mély. Mivel én birgerli csizmában voltam, a többiek meg félcipőben vágtak neki az útnak, én cipeltem át őket a hátamon. További pár órás gyaloglás után egy széles, mély mesterséges árokhoz értünk. Szerencsére csak az előző napok esővize gyűlt össze benne, de egymás segítése nélkül nem tudtunk átkelni rajta. Én csúsztam le elsőnek, utánam a Kanadában élő barátom ereszkedett le. Átvittem a vízen, ott a vállamra állva felkapaszkodott. A többiek is mind így jutottak át, s végül engem is felhúztak a gödörből. Az árok déli részén vastag, vasból készült andráskeresztek voltak a földbe betonozva – tankcsapdák. Része lehetett ez a Rákosiék által épített határzárnak, amelyet abban az időben készítettek, amikor Titó még "az imperialisták láncos kutyája" volt.
Mentünk tovább. Egyszercsak kakaskukorékolást hallottunk, amelybe néha egy-egy kutya ugatása is vegyült. Falu közelében lehetünk – állapítottuk meg. De, hogy hol vagyunk, azt a vezetőnk sem tudta. Már régen át kellett volna érnünk a határon. Talán eltévedtünk? – gondoltuk rémülten, de később kiderült, hogy nem. Bolytól délkeleti irányba ez volt a legközelebbi határszakasz. Közben egészen megközelítettük a falut és letelepedtünk egy szénaboglya tövében. Fáradtak és elcsigázottak voltunk. Elhatároztuk, hogy ketten bemennek a faluba és megtudakolják, hol is vagyunk. Sorsot húztunk, hogy eldöntsük kik indulnak a felderítésre. Mielőtt elindultak, várandós feleségem kérte őket, hozzanak egy pohár vizet, mert nagyon szomjas.
Bekopogtak az első házhoz. A felébredt háziak, még mielőtt a barátaink egy szót is szólhattak volna, erélyes hangon, szinte kiabálva utasították el őket:
– Azonnal menjenek el! Nekünk nem szabad éjjel szóbaállni senkivel sem. Börtönt kap, aki idegeneket segít vagy akár csak szóba áll velünk.
– Egy terhes asszony van velünk, egy pohár vizet kér.
– Szó sem lehet róla! Nem adunk! Ha nem mennek el, azonnal hívjuk a rendőrséget.
– Rendben van, elmegyünk. Csak annyit mondjanak meg, hogy hívják ezt a falut:
– Udvar – felelték.
– Akkor jó helyen vagyunk – mondta vezetőnk. – A falut megkerüljük és amikor a túlsó oldalán elérjük az utat, akkor már Jugoszláviában leszünk. A falu utolsó házánál van a határsorompó.
Azonnal elindultunk és egyszer csak elértük a műutat. Észre sem vettük, mikor mentünk át a határon! Itt már a műúton haladtunk. Ahogy világosodni kezdett, bementünk az út mellett álló kukoricaszár boglyához, letelepedtünk a kévékre és megreggeliztünk. Innen jól belátható volt a táj déli irányba. Nem messze tőlünk, gazdasági épületeket fedeztünk fel.
– Nézzétek! – kiáltott fel az egyik társunk. – Az épület tetején vörös csillag van! Biztos, hogy Jugóban vagyunk! Nálunk a forradalom alatt minden vörös csillagot levertek.
Felálltunk és halkan elénekeltük a Himnuszt, majd egy utolsó Istenhozzádot mondtunk Hazánknak: Isten veled Magyarország! Ki tudja, látunk-e még?! Aztán elindultunk az ismeretlenségbe, egy ismeretlen élet felé.
Utóirat: A kádári enyhülés után, amikor „fasiszta kóbor ritterek"-ből „külföldre szakadt hazánkfiai" lettünk, egyik társunk hazavitte gyermekét bemutatni a nagymamának, felkereste Sztálinvárosban a volt kollégákat is. Elmondták neki, hogy néhány héttel a menekülésünk után, sokáig kerestek bennünket. Keresték a fegyvereket, a kézigránátokat, amit a Duna-parton elástunk.
Ma már azt is tudjuk, hogy azért rendelték el a határzárat, azért állították vissza a határsáv-rendszert, hogy a további meneküléseket megakadályozzák és elkezdhessék a megtorlásokat, a szabadságharcosok összeszedését és kivégzését.
Egy Kossuth-idézettel zárom emlékezésemet, amelyet 1849-ben a szahadságharc elbukása után mondott, de amely gondolat 1956-ra is érvényes:
"Mi harcoltunk, ha nem is győztünk. Ámbár hazánkat nem mentettük meg, de a zsarnokságnak útját álltuk. Majd ha történelmünket megírják, elmondhatják rólunk, hogy ellenálltunk."

forrás:
I. http://www.hhrf.org/rmsz/03okt/031023.htm
  II. http://www.hhrf.org/rmsz/03okt/031024.htm

Az 1956-os forradalomban résztvevőket keményen felelősségre vonták, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztálya Sztálinvárosban 322 főt regisztrált mint népfölkelőt. Ez az összlakosság több mint 1%-a. Ebből 206 személy jelentősebb tevékenységet nem fejtett ki, 70 további pedig ugyanebbe a kategóriába tartozott, csak azzal a különbséggel, hogy már a várost is elhagyták. A fennmaradó 46 főből 20 ellen indult eljárás, 6 főt internáltak, 2 személy közvetlen rendőri felügyelet alatt állt, és egy főt a Kádár-rezsim a saját céljaira fel tudott használni.
A város 1956 utáni történetéhez azonban nemcsak az elmondottak tartoztak. Fontos terület- és városfejlesztési programok szabályozták Dunapentele - 1957. április 3. után újra Sztálinváros - arculatának alakulását. Míg 1956 előtt a vasmű városépítészeti osztálya foglalkozott a városépítési beruházásokkal, addig a feladatok 1956 után a városi tanács hatáskörébe kerültek. A megegyezést követően a vasmű városépítési és beruházási osztálya átkerült a tanácshoz, ennek fejében az évente megépülő lakások egy meghatározott arányát kizárólag a vasmű dolgozói kaphatták. Ezt megelőzően Tapolczai Jenő városi tanácselnök rengeteget hadakozott, amikor egy-egy új építkezésről esett szó, mert folyton a vasművel kellett egyeztetnie. Ekkor ugyanis az volt a felfogás, hogy a nehézipart fejlesszék, az összes járulékos infrastrukturális beruházás pedig háttérbe szorult. A Kádárrendszerben ez a tendencia lassan megváltozott, előtérbe került az életkörülmények minőségének javítása. 

Tapolczai Jenő (Bp., 1911. aug. 20. - Székesfehérvár, 1976. dec. 14.): jogász. Szabómesterséget tanult, majd tisztviselő volt. 1930-tól vett részt a munkásmozgalomban. 1945-48-ban Kispest polgármestere. Jogot végzett a pécsi tudományegy.-en (1952). 1953-tól Sztálinváros (1961-től Dunaújváros) Városi Tanácsának, 1967-től a Fejér megyei Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke. 1962-66-ban az MSZMP Központi Bizottságának póttagja, majd 1966-1975 között tagja volt. - M. Egy elnök naplója (visszaemlékezések, posztumusz, Bp., 1977). - Irod. Nagy Jenő: T. J. (Fejér m.-i Hírlap, 1976. dec. 15.); Tamás István: Egy elnök naplója (Esti hajó, Bp., 1979).

A lakáshelyzet mindig is jelentős problémákat vont maga után, tekintettel arra, hogy Sztálinváros sok esetben a kísérletező szerepét kapta. Itt épültek először ún. kaszárnyaépületek és kockaházak, mint ahogy a középblokkos és a nagypaneles épületek is. Kezdetben meg kellett birkóznia a városnak Székesfehérvár "féltékenységével" is; tekintettel arra, hogy Dunaújváros az ország költségvetésében kiemelt helyen szerepelt, így több megyei tanácsülés merült ki a két város versengésében. A későbbiekben - miután a megyeszékhelyen is megindult az iparosodás - ez a harc elült, és egészséges vetélkedéssé szelídült.
Az óvárosi beruházások irányítására 1957-ben külön bizottság jött létre azzal a feladattal, hogy a régi falu területe se maradjon ki a területfejlesztésből. Ennek jegyében két artézi kutat létesítettek, s ekkor határozták el azt is, hogy új temetőt alakítanak ki, mivel a régi nem képes ellátni funkcióját. A valós problémát azonban az jelentette, hogy az éves költségvetés - valószínűleg a forradalmi helyzet hatására - az egynegyedére csökkent, azaz 80 millióról 20 millió forintra. Ez az összeg kifejezetten csak a városkép kialakítására, a város rendjének fenntartására, beruházási és felújítási feladatokra, illetve a tanács társadalmi feladatainak teljesítésére szolgált.

A mezőgazdaság szerkezetét alapjaiban rázta meg a forradalom, ami kihatott az 1956 utáni időszakra is. A Vörös Csillag Mgtsz tagságának 50%-a kilépett, 66 katasztrális holdat vettek ki a téeszból. Még a tsz-elnök és az agronómus is elhagyta a szövetkezetet. A kertészetben, amely eddig viszonylag jól működött, 1957 elején mindössze hárman dolgoztak. A munkaerő hiánya miatt a szávits-pusztai 60 kataszteri holdról lemondott a termelőszövetkezet. Az Alkotmány termelőszövetkezeti csoport 204 kataszteri holdjából 48-at elvittek a kilépők (23-ból 8 tag). A Rákóczi termelőszövetkezeti csoport 115 kataszteri holdjával és 12 tagjával kimondta megszűnését. A városi tanácsnak mindez épp elég gondot okozott, nehéz agitálási korszak vette kezdetét, amelynek célja a termelőszövetkezetek újjászervezése volt. Egyes végrehajtó bizottsági tagok sokallták azt a két katasztrális holdat, amelyet háztáji művelésre kiadtak, mások - ugyancsak tanácstagok - leszögezték, hogy ha nem folyamodnak ilyen módszerekhez, nem lehet a földeket megművelni. Egyben határozatot is hoztak arról, hogy Szávits-pusztára bekötőutat építtetnek.25 Ellentmondások sokasága terhelte a mezőgazdaságot is, egyszerre és egy időben volt jelen az egyéni gazdálkodás gyakorlata, ugyanakkor ismételten megfogalmazódtak a parasztság "boldogulását" a termelőszövetkezetben kijelölő határozatok. 1958-ban hangzott el a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatban, hogy cukorrépa- és gyümölcstermelő szakcsoportot kell létrehozni, s a földművesszö-vetkezet még ebben az évben létrehozta zöldségtermelő szakcsoportját 10 ka-tasztrális hold területen 8 taggal. A Vörös Csillag Mgtsz munkaerő hiányában továbbra sem tudta Szávitspusztát megművelni, így azt átadták a Pálhalmai Célgazdaságnak.
A városépítési, fejlesztési gondok sokasága mellett 1957 tavaszán, amikor a Dunai Vasmű építése újabb lendületet vett, mind határozottabban merült fel a női munkaerő lekötése és foglalkoztatása, átirányítása a nehézipari és városépítési munkakörökből, ahol a segéd- és betanított munkások zömét adták, a könnyű-és textilipari üzemekbe.
Az első megbeszélésekre 1957 elején került sor; előkészítő tárgyalásokon rögzítették, hogy a közeljövőben tésztagyár, ruhagyár és fehérneműk készítésére szakosodott üzem létesül. 1957. május 28-án írták alá azt a megállapodást, amelynek értelmében a Vörös Október Ruhagyár 1000 női munkást foglalkoztató üzemet telepít Dunaújvárosba. Az üzem létesítésére a Szalki-szigeten levő kikötő épülete bizonyult alkalmasnak. A kikötőt a vízi úton érkező vasérc szállítmányok kirakására, tárolására és továbbítására építették, azonban az épületet a tervezők jelentősen túlméretezték. Az épület egy részének hasznosítása ügyében ismételten - immár sokadszor - összecsaptak az érdekek. A kikötőt a vasmű munkásszállónak akarta átalakítani, ebben a törekvésben a 26. sz. Állami Építőipari vállalat vezetősége is támogatta. Nem a vállalati érdekek motiválták a döntéshozókat, hanem a városban jelenlevő, elsősorban a női munkavállalókat érintő munkanélküliség csökkentése. A városi tanács közel fél millió forinttal támogatta a ruhagyár létesítését. A kispesti székhelyű Vörös Október Ruhagyár 6-8 szakemberének irányítása és felügyelete mellett 1957. július 22-én 60 dolgozóval kezdődött meg a termelés.

 

A ruhagyárral közel azonos időben - 1957. szeptember 2-án - létesült a Budapesti Férfi Fehérneműgyár Dunaújvárosi üzeme. Ezzel egy időben felszámolták a Radari barakktáborban rossz munkakörülmények között működő városi vegyesipari vállalat konfekciós üzemét.

 

 

A nők foglalkoztatásának szocialista típusú megoldásában újabb üzem 1958. augusztus 20-án létesült. Ezúttal a Magyar Posztógyár telepített fésűsfonodát. A dolgozók 80%-a volt nő, évente 360 tonna fésűs fonalat állítottak elő. Az 1970-es évek elejére a termelés és a foglalkoztatottak létszáma is megháromszorozódott.
A textilipari beruházások, amelyek elsődlegesen a nők foglalkoztatásának megoldása érdekében valósultak meg, működésük első évtizedében már helyet adtak a környező falvakban élő és a mezőgazdaság erőszakos szocializálását követően a földművelésből kiszorult női munkaeró'nek is. Dunaújváros szűkebb vonzáskörzete a falusi népesség női munkavállalóira is hatást gyakorolt.

1957 tavaszán a Dunai Vasmű építésének folytatása ismételten az érdeklődés előterébe került. Az 1953 nyarától fel-fellobbanó vitáknak a Kádár-kormány vetett véget. A Dunai Vasműben 1957. március 21-én tartott kohásznagygyűlés szónoka, Herczeg Ferenc kohó- és gépipari miniszterhelyettes fejtette ki a kormány álláspontját: "... amikor már a vasmű építésére 3 milliárd és 400 millió forintot áldoztunk, szükségtelen azon gondolkodni, hogy tovább épüljön-e vagy sem. A vasmű további építését a magyar vezetőkön és szakembereken kívül a Szovjetunió vezetői és szakemberei is szükségesnek tartják. Az eddigi tárgyalások eredményeképpen 25 millió forinttal azonnal folytatni kell az építkezést..." Az éveken át tartó kételyek és kétségek eloszlottak, az 1950-ben jóváhagyott tervek alapján folytatódott a vaskohászati kombinát építése. 1957 tavaszáig csupán az eró'mű és a karbantartó üzemek készültek el, a termelő berendezés készültségi foka az 50%-ot sem érte el. Gazdasági számítások bizonyították, hogy 100 forint termelési értéket 160 forint ráfordítással állítottak elő. Ennek oka elsősorban abban volt keresendő, hogy a hengermű nem üzemelt. A beruházás folytatásának főbb szakaszai a következők voltak: 1957. október 19-én avatták fel a Dunai Vasmű II. számú nagyolvasztóját, 1960. július 17-én a meleghengerművet, 1965. július 4-én a hideghengerművet adták át, s ezzel a vasmű építésének legfontosabb szakasza fejeződött be.

<  1    2    3    4    5    6  >